Προϊόντα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΜΟΣΧΑΡΙ (Βόειο & Νεαρό)

ΜΟΣΧΑΡΙ (Βόειο & Νεαρό)

Charolais, Limousine, Blonde d’ Aquitaine,
Partenay, Veaux d’ Averon, Asturians

ΧΟΙΡΙΝΟ

ΧΟΙΡΙΝΟ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

ΜΟΣΧΑΡΙ
(Βόειο & Νεαρό)

Charolais, Limousine, Blonde d’ Aquitaine, Partenay, Veaux d’ Averon, Asturians

ΧΟΙΡΙΝΟ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ